Annoucements

3489004 design 10?1490311934

Terlalu banyak kerja?, kekurangan idea?... perlukan tenaga?... hurmmm kami ada penyelesaiannya!! cubalah susu kambing Hayygoat sekarang!! cergaskan minda dan tenaga anda dengan minuman sunnah susu kambing!!

kurang gemar dengan perisa asli susu kambing?.. kenapa tidak mencuba susu kambing berperisa coklat, mmmmmm~ lazat!!! ... susu kambing Hayygoat boleh didapati di farmasi & agen-agen berdekatan dengan anda

CUBALAH HARI INI!!!!

ingin tahu lebih lanjut :
No Tel - 03 8923 1600
whatsApp - 010 402 1600
Web : Hayygoat.com
Alamat : NO 17, Jln 9/2 , Taman Iks, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor.